தமிழீழம் பற்றிய கவிஞர் வாலியின் கவிதை

2 responses to this post.

  1. Posted by கவிஞர் தாரை கிட்டு on May 11, 2014 at 6:12 pm

    வாலி அய்யா ஈழத் த்மிழர் பற்றி நீ பாடிய போது இங்கு சோழத் தமிழருக்கு வீரம் வந்ததுண்மை!!

    Reply

  2. வாலி அய்யா ஈழத் தமிழர் பற்றி நீ பாடிய போது இங்கு சோழத் தமிழருக்கு வீரம் வந்ததுண்மை!!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: