இளநீர் !!

images

கவிஞர் வாலி திருச்சி வானொலி நிலையத்தில் பணி புரிந்துக் கொண்டிருந்தபோது ஒரு கவிதை எழுதினாராம்.

தன் தலையைச்
சீவியவனுக்கே !
தண்ணீர் தருகிறது
இளநீர் !!

2 responses to this post.

  1. the heading in the head offers such boost means service mind serves and sinks.hoping that we are now learning to serve even when we are in danger.good sir.feelings are all showered here.

    Reply

  2. Posted by johan paris on November 15, 2012 at 11:16 am

    ஏனோ தெரியவில்லை. எங்கள் ஊரில் இளநீரை அடிப்பாகத்திலேயே வெட்டிவார்கள். திறக்கும் போது ஓட்டுடன் வரும் வழுக்கல் சிறுவராக உள்ள போது நமக்கே!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: